måndag 26 november 2012

Framtidslöften utifrån bibelns perspektiv

Det är många domscenarier som liksom hänger i luften och som diskuteras i medierna. Det handlar om krigshot och speciellt mellanöstern, miljön och den finansiella krisen som tydligen ingen kan råda bot på.
Finns det hopp? Hur ser kristna utifrån Bibeln på framtiden?
Det här inlägget ska handla om det.

Vilka löften finns det i Bibeln som klargör hur framtiden kommer att se ut?
Börjar med Jes 46: 9-11:

9 Kom ihåg det som har hänt i det förgångna,ty jag är Gud, och det finns ingen annan Gud,
ingen som jag. 10 Jag förkunnar från början vad som skall komma och långt i förväg det som inte har skett. Jag säger: Mitt beslut skall gå i fullbordan,allt vad jag vill kommer jag att göra.
11 Jag kallar på örnen från öster, från fjärran land honom som verkställer mitt beslut. Vad jag har talat, det låter jag ske, vad jag har beslutat, det sätter jag i verket.”

Redan direkt efter syndafallet i 1 Mos 3 lovar Gud att han ska skicka en frälsare, en som krossa ormens huvud. Ormen vet vi står för djävulen, en mycket högt uppsatt ängel som genom högmod blev just en fallen ängel som kallas Satan och det ordet betyder motståndare.
Hela världshistorien handlar om denna kamp mellan Gud och djävulen, men en sak är säker. Det blir såsom Gud har bestämt innan något ens börjat.
Vi kan inte greppa detta hur gärna vi än skulle vilja det. Vi kan endast läsa oss till det Gud i Bibeln har uppenbarat om framtiden som han velat berätta. Dessutom är det inte så lätt att förstå det. Vi behöver gräva och studera och fördjupa oss i Ordet för att få en inblick i det som rör framtiden.

För att förstå behöver vi faktiskt också kunna se helheten. Gud fanns från all evighet och han valde att skapa universum och bara genom att tala sitt Ord så blev den till! Himlen och jorden. Människan valde bort att lita på Gud och litade på ormen... den första synden.


Löftet om efterkommande och världsvid välsignelse

Vi läser 1 Mos 12:1-3

HERREN sade till Abram: "Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag skall visa dig. 2 Där skall jag göra dig till ett stort folk. Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bli en välsignelse. 3 Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade.

Gud ska göra Israel till en mäktig välsignelse för hela världen! Hur då? Jo genom Messias, som är det hebreiska ordet för Kristus.

Isak föds, Jakob föds och hans 12 söner och de drar till Egypten på grund av hungersnöd där Josef en av Jakobs söner som hans bröder hade sålt till Egypten blir deras räddning. Det blir en enorm dramatik när Josef avslöjar att han faktiskt är Josef deras broder.


Löftet om landet

Jakob profeterar hur Kanaans land kommer att bli Israels land för alltid:
Vi läser i 1 Mos 48:3,4 :

Han (Jakob) sade till Josef: "Gud den Allsmäktige uppenbarade sig för mig i Lus i Kanaans land. Han välsignade mig 4 och sade till mig: Jag skall göra dig fruktsam och föröka dig och låta skaror av folk komma av dig, och åt dina efterkommande skall jag ge detta land till egendom för evigt.”

Jakob fick alltså Guds löfte att Israeliterna skulle få detta land Kanaan, (=Israel) för alltid......

Folket blir kvar i Egypten och följande släkten gör det snabbt växande Israelfolket till ett slavfolk. Efter 400 år befriar Gud sitt folk genom Mose och Aron som ledar folket till landet Israel och de bosätter sig där.
Innan dess hade Mose varnat folket och sagt: om ni tjänar Herren er Gud ska ni få all Guds välsignelse i det land som Gud har lovat Abraham att ge till er, men om ni avfaller från att tjäna Gud och tjänar avgudarna då kommer jag föra bort er i fångenskap till slut. (5 Mos 28)

Efter några hundra år med domare och de första kungarna blir David utvald av Gud att bli kung i Israel och låt oss se vad Gud lovar David i 2 Sam. 7:11-16
”Nu förkunnar HERREN för dig att HERREN skall bygga ett hus åt dig. 12 När din tid är ute och du vilar hos dina fäder, skall jag efter dig upphöja den avkomling som skall utgå ur ditt liv, och jag skall befästa hans kungadöme. 13 Han skall bygga ett hus åt mitt namn, och jag skall befästa hans kungatron för evigt. 14 Jag skall vara hans fader och han skall vara min son. Om han gör något orättfärdigt skall jag straffa honom med ris, så som människor brukar, och med plågor som drabbar människors barn. 15 Men min nåd skall inte vika från honom, så som jag lät den vika från Saul, som jag lät vika för dig. 16 Ditt hus och ditt kungadöme skall bestå inför mig till evig tid, ja, din tron skall vara befäst för evig tid."

Tiden fortsätter och tyvärr visar sig Israels folk vara ett folk som föredrar att tjäna avgudarna i stället för Israels Gud. Och efter många profetvarningar så händer det som Gud tidigare hade sagt nämligen att OM de skulle tjäna avgudarna så skulle folket föras bort i fångenskap och så sker det.
I år 586 fördes sista delen av folket bort till Babylon. Jerusalem och templet förstördes.
Daniel en av Israels profeterna som också förts till Babylon (Irak) får då förklara en mycket märklig dröm som kung Nebukadnessar fått. Den drömmen läser vi om i Dan. 2:28-45

Men det finns en Gud i himlen som uppenbarar hemligheter, och han har låtit kung Nebukadnessar veta vad som skall ske i kommande dagar. Detta är den dröm du hade och de syner du såg på din bädd:

29 Konung, då du låg på din bädd kom dina tankar att kretsa kring vad som skall ske i framtiden. Och han som uppenbarar hemligheter lät dig veta vad som kommer att hända. 30 Denna hemlighet har uppenbarats för mig, inte därför att jag är visare än andra varelser utan för att du skall få veta vad drömmen betyder och förstå dina innersta tankar.
31Konung, du såg i din syn en väldig staty. Den stod där framför dig, mäktig och starkt glänsande, en förfärande anblick. 32Huvudet på statyn var av rent guld, bröstet och armarna av silver, buken och höfterna av koppar, 33benen av järn, fötterna delvis av järn, delvis av lera.
34Medan du såg på den rycktes en sten loss, utan att någon hand rörde vid den, och träffade statyns fötter av järn och lera och krossade dem. 35Då krossades alltsammans, järn, lera, koppar, silver och guld. Det spreds som agnar från tröskplatserna om sommaren, fördes bort av vinden och stod ingenstans att finna. Men stenen som hade träffat statyn blev till ett stort berg, som uppfyllde hela jorden. 36Detta var drömmen. Nu vill vi tyda den för konungen.
37Du, konung, konungarnas konung, åt vilken himlens Gud har givit riket och makten, styrkan och äran 38och i vars hand han har lagt alla varelser: människorna, djuren på marken och fåglarna under himlen, var de än vistas, och som han har satt till herre över dem alla – du är det gyllene huvudet. 39Efter dig uppstår ett annat rike, ringare än ditt, och sedan ett tredje rike av koppar, vars makt omfattar hela jorden. 40Det fjärde riket skall vara starkt som järn: liksom järnet krossar och slår sönder allt skall det riket krossa och bryta sönder alla de andra. 41Fötterna som du såg, delvis av krukmakarlera, delvis av järn, betecknar ett söndrat rike, med bara något av järnets fasthet; du såg ju att järnet var blandat med lera.
42Tårna, delvis av järn och delvis av lera, betecknar ett rike som är både starkt och svagt. 43Att järnet du såg var blandat med lera, det innebär att man trots blodsband inte kan hålla samman – liksom järn aldrig kan blanda sig med lera. 44Under dessa kungars tid skall himlens Gud låta ett rike uppstå som aldrig någonsin skall gå under. Inget annat folk skall få makten över detta rike. Det skall krossa och tillintetgöra alla de andra rikena, men självt skall det bestå för evigt; 45du såg ju att en sten rycktes loss från berget, utan att någon hand rörde vid den, och krossade järn, koppar, lera, silver och guld. Konung, det är en stor Gud som har låtit dig veta vad som skall ske i framtiden. Drömmen är sann och tydningen tillförlitlig.”

Utifrån sekulärhistoria vet vi vilka riken har följt varandra. Först ute var det Babyloniska Rike. Medan Daniel fortfarande levde läser vi om Medierna och Perserna som besegrade detta Babyloniska Riket. (Dan.5)
Därefter kom Alexander den Store med sitt grekiska rike och vann över perserna, som utgjorde koppardelen i statyn. Det riket föll sedan efter Alexander den stores död isär i fyra delar men vid ca år 150 BC tar det Romerska riket över som riket nr 4. Alla dessa fyra riken har härskat över Israel. Israel har aldrig fått tillbaka suveräniteten över landet på riktigt.

Efter sjuttio år i fångenskap i Babylon får en del av judarna tillåtelse att återbygga templet och staden Jerusalem igen och efter ytterliga några hundra år föds Jesus i Betlehem.

Löftet om efterföljaren till Davids tron

Vi läser i Lukas 1 vad ängeln Gabriel innan födseln sa om Jesus:

Se, du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. 32 Han skall bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron. 33 Han skall vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike skall aldrig få något slut.”

Här ser vi att Jesus utlovas att vara Israels kung och att han ska sitta på Davids tron. I honom har alltså Gud tänkt att löftet om ett evigt rike skulle bli verklighet men vi är inte där än!

Det var på det viset Israeliterna förväntade sig att det skulle bli. Messias skulle komma och upprätta ett evigt rike och när Jesus avsa sig att bli deras kung på deras villkor så förkastade de honom som sin Messias.
Vad judarna missade var att Jesus först skulle komma för att bli guds lamm för att ta bort synden.


Löftet om att Jesus skulle ta bort folkets synd

Josef, Marias man hade dock fått en dröm (Matt 1:21) och i den drömmen hade ängeln sagt:

Maria skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus*, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.”


Messias förkastad:

Johannes 1 berättar för oss:

Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom. 12 Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. 13 De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud.”

Efter uppståndelsen precis innan han for upp till himlen sa Jesus att de skulle gå ut i hela världen och berätta för hedningarna om honom, döpa dem och göra dem till hans efterföljare genom att lära dem allt som han har sagt.


Folket Israel åsidosatt

Och vad nu händer i praktiken är inte så lätt att förstå, men Gud sätter Israel liksom på undantag.... Paulus skriver i Rom 11:7,8

...att Israel inte har uppnått vad det strävar efter, bara de utvalda har uppnått det. De andra har blivit förstockade, 8 som det står skrivet: Gud har gett dem en ande som omtöcknar dem, gett dem ögon som inte kan se och öron som inte kan höra, ända till denna dag.”

Judarna inser inte att Jesus faktiskt ÄR deras Messias, och nu fortsätter Paulus i samma kapitel 11:25 :

Bröder, förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in.”

Under hela denna långa perioden på snart 2000 år predikas Guds nåd till alla folk och när antalet är fullt så ska hända vad vi läser i 1 Tess 4:15-17

15 Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall alls inte komma före de insomnade. 16 Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. 17 Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren.

Det är detta som vi troende får se fram emot. Det var också det som Johannes skriver om i Kapitel 14: 1-3:

I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? 3Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är.

Paulus skrev mycket om den yttersta tiden i sina brev till de troende i Tessaloniki och vi läser 1 Tess 1:9,10

Själva berättar de om hur vi blev mottagna av er och hur ni omvände er till Gud, bort från avgudarna, för att tjäna den levande och sanne Guden 10 och vänta på hans Son från himlen, honom som Gud har uppväckt från de döda, Jesus, som har frälst oss från den kommande vredesdomen.”

Och så undrar ni kanske, hur länge kommer det att ta tills Jesus kommer tillbaka. Ni vet ju att det är många som tyckt sig kunna beräkna när Jesus skulle komma tillbaka, men Jesus ger där svaret att vi inte KAN veta det enl Matt. 24:36:

”Dagen och timmen känner ingen, inte ens himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.”

Samtidigt finns det ett mycket tydligt tecken och det är folket Israel.
Vi vet ju att folket har varit utspridda över hela världen alla dessa snart 1900 år, men att folket till viss del nu kommit tillbaka till sitt land som Gud hade lovat dem. Jesu lärjungar frågade honom när vi kunde förvänta honom och då tog han en liknelse om ett fikonträd. Och i Bibeln jämförs Israel med just ett fikonträd och då säger han i Luk 21:29

"Se på fikonträdet och alla andra träd. 30 Så snart ni ser att de knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. 31 När ni ser att detta händer, vet ni på samma sätt att Guds rike är nära.

Jag tror att Jesus menar så här: när ni ser att Israel börjar knoppa då är Guds Rike (sommaren) nära. Det är då löftet om Messias för Israel kommer att bli verklighet. Men innan Jesus kommer till Israel för att sitta på Davids tron ska Israel bli enormt utsatt och uppleva värsta kristiden (vedermödan, Mat 24, Jer 30:1-7) någonsin men när det ser ut att Israel kommer att utplånas fullständigt av sina fiender, då kommer Jesus som deras Messias ner från himlen (och vi ska vara med) och kommer befria sitt folk och då ska judarna se de tecken i sina händer och fötter och hans sida från när han hängde på korset och plötsligt inse att denna Messias är samma Jesus som de som folk en gång förkastade.
Sak 12:10 säger:

"Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta en nådens och bönens ande, så att de se upp till mig, och se vem de har stungit. Och de skall hålla dödsklagan efter honom, såsom man håller dödsklagan efter ende sonen, och skall bittert sörja honom, såsom man sörjer sin förstfödde."

Då ska Jesus förgöra alla Israels fiender, alla våldsverkare. Då bryter det fram en tid då Jesus ska härska över hela jorden och han skipa rätt. Alla som förtryckt de eländiga, mördat och ska utplånas från jorden.


Efter den svåra tiden blir det Gud själv som griper in:
Sak 14: 1-6

”Ty jag skall församla alla folk till strid mot Jerusalem; och staden skall intagas, och husen skall plundras och kvinnorna skändas. Och hälften av folket i staden skall föras bort i fångenskap. Men återstoden därav skall inte bli utrotad ur staden; ty HERREN skall dra ut och strida mot de folken, ….
Och han skall den dagen stå med sina fötter på Oljeberget, gent emot Jerusalem, österut; och Oljeberget skall rämna mitt itu, mot öster och väster, till en mycket stor dal, i det att ena hälften av berget viker undan mot norr, och andra hälften därav mot söder. Och ni skall fly ned i dalen mellan mina berg, ty dalen mellan bergen skall räcka ända till Asel; ni skall fly, såsom ni flydde för jordbävningen i Ussias, Juda konungs, tid. Då skall HERREN, min Gud, komma, ja, du själv och alla heliga med dig och det skall ske på den dagen att ljuset skall bliva borta, ty himlaljusen skall förmörkas...... ”

Därefter blir Jesus kung på Davids tron enligt löftet till kung David och Maria, Jesu mor; det en underbar tid för Guds folk Israel och Jerusalem kommer bli världens centrum:
Sak 14: 9, 16-18

”Och HERREN skall då vara konung över hela jorden; ja, på den tiden skall HERREN vara en, och hans namn ett. ….. Och det skall ske att alla överblivna ur alla de folk som kom mot Jerusalem skall år efter år draga ditupp, för att tillbedja konungen HERREN Sebaot, och för att fira lövhyddohögtiden. Men om någon av jordens folkstammar inte drar upp till Jerusalem, för att tillbedja konungen HERREN Sebaot, då skall över den icke komma något regn. Om Egyptens folkstam icke drager åstad och kommer ditupp, så skall ej heller över den komma regn. Detta bliver den hemsökelse som HERREN skall låta drabba de folk som icke draga upp för att fira lövhyddohögtiden.”

Folken ska äntligen sluta kriga med varandra:

Jes 2:3

Ja, många folk skall gå i väg och säga:
"Kom, låt oss gå upp till HERRENS berg,
till Jakobs Guds hus. Han skall undervisa oss om sina vägar,
så att vi kan vandra på hans stigar."
Ty undervisning skall gå ut från Sion,
HERRENS ord från Jerusalem.
4 Han skall döma mellan hednafolken
och skipa rätt åt många folk. Då skall de smida sina svärd till plogbillar
och sina spjut till vingårdsknivar. Folken skall inte mer lyfta svärd mot varandra
och inte mer träna sig för krig.

Säger inte NT något om allt detta, kan man undra... Nej inte så mycket faktiskt men ett bibelkapitel är nog ganska tydligt Upp 20 + 21:1-4

Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. 2 Och han grep draken, ormen från urtiden som är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år 3 och kastade ner honom i avgrunden och låste och förseglade ingången för att han inte skulle förföra folken förrän de tusen åren hade gått. Sedan skall han släppas lös för en kort tid.
4 Och jag såg troner, och de som satte sig på dem fick rätt att döma. Och jag såg själarna av dem som halshuggits för Jesu vittnesbörd och Guds ord, dem som inte tillbett odjuret och dess bild och inte tagit emot märket på sin panna eller sin hand. De fick liv igen och var kungar med Kristus i tusen år. 5 De andra döda fick inte liv förrän de tusen åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. 6 Salig och helig den som får vara med i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt, utan de skall bli Guds och Kristi präster och vara kungar med honom i tusen år.
7 Och när de tusen åren har gått skall Satan släppas lös ur sitt fängelse. 8 Och han skall gå ut och förföra folken i jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till striden, och deras antal är som havets sand. 9 Och de drog upp till den höga slätten på jorden och omringade de heligas läger och den älskade staden. Och eld föll från himlen och förtärde dem. 10 Och djävulen som förförde dem kastades i samma sjö av eld och svavel som odjuret och den falske profeten, och de skall plågas dag och natt i evigheters evighet.
11 Och jag såg en stor vit tron och honom som sitter på den, och jorden och himlen flydde inför honom, och det fanns inte längre någon plats för dem. 12 Och jag såg de döda, höga och låga, stå inför tronen, och böckerna öppnades. Och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter vad som stod i böckerna, efter sina gärningar. 13 Och havet gav tillbaka de döda som var i det, och döden och dödsriket gav tillbaka de döda som var i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. 14 Och döden och dödsriket kastades i den brinnande sjön. Detta är den andra döden, den brinnande sjön. 15 Och var och en som inte fanns uppskriven i livets bok kastades i den brinnande sjön.

En ny himmel och en ny jord

21 1 Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. 2 Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner ur himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. 3 Och från tronen hörde jag en stark röst som sade: ”Se, Guds tält står bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem, 4 och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta.” 5 Och han som satt på tronen sade: ”Se, jag gör allting nytt.” Och han sade: ”Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna.” 6Och han sade till mig: ”Det har skett. Jag är A och O, början och slutet.

I Bibelns sista kapitel Upp 22 läser vi sedan som en reaktion på allt detta:

16 Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan." 17 Och Anden och bruden säger: "Kom!" Och den som hör det må säga: "Kom!" Och den som törstar må komma. Ja, den som vill, må ta emot livets vatten för intet.


Frågor

På vilket sätt påverkar dessa bibellöften om ”framtiden” dig i ditt sätt att tänka om framtiden? Och när det gäller situationen i Mellanöstern?

1 kommentar: