torsdag 27 december 2012

Förblev Maria jungfru?

Förblev Maria jungfru?

Det är alltid intressant när man hittar en webbsida där ens motargument kommenteras med kontraargument. Det ger en något att tänka över.
Jag har tänkt att här bemöta dessa kontraargument.

På sidan bemöter man fyra motargument mot den katolska tanken att Maria förblev jungfru. Dessutom formuleras grunden till denna tro utifrån Bibeln (skriver man).
Från min sida vill jag nu ge en reaktion på både kontraargumenten och stödet man tror sig ha funnit i Bibeln.

Mitt tillvägagångssätt blir som följande:
a) jag återger de fyra motargument som har getts som ifrågasätter tanken att Maria skulle förblivit jungfru och
b) återger därefter de kontrargument som man har gett från katolskt håll.
c) Sedan ger jag min egen reflektion där jag bemöter dessa kontraargument.

1:a motargument : Matt 1:24,25
a) ”24 När Josef vaknade upp ur sömnen, gjorde han som Herrens ängel hade befallt och tog sin hustru till sig. 25 Men han rörde henne inte, förrän hon hade fött en son. Och honom gav han namnet Jesus.”
Ordet ”förrän” visar att det handlar om ett tidsvillkor. När tidsvillkoret inte längre gäller så gäller heller inte det som omnämnts tidigare: ej röra vid = ha samlag med. Med andra ord: så länge villkoret (Jesus var ännu inte född) gäller, gällde att Josef och Maria inte hade sexuell gemenskap med varandra. Efter detta tidsvillkor inträdde det äktenskapliga normaltillståndet, nämligen att efter att Maria födde Jesus hade Maria och Josef normala äktenskapliga kroppsliga förbindelser: sex vill säga.

Kontraargument (från katolskt håll)

Problemet beror på att vår västerländska språkgrupp uppfattar ordet ”förrän” på ett annorlunda sätt än man gör i grekiskan och hebreiskan i Bibeln. Bibelforskare är överens om det. Dr Hendriksen , tidigare professor vid Calvin Seminary skriver : this conclusion cannot be based merely upon the negative plus ”until”. That wording does not always introduce an event (in this case: she gave birth to a son) whereby the earlier situation (the couple had no sexual relations) is reversed (they now begin to have sexual relations)." From The Gospel of Matthew, p. 144.
Flera exempel nämns t.ex Mikal som var barnlös till sin död, och nej hon födde inga barn efter sin död. (2 Sam.6:23). Och 1 Mos 8:7, 5 Mos 23:6.

Min reflektion
Det är ingen tvekan om att ordet ”tills” i vissa situationer inte alltid betyder att själva situationen ändrar sig. Det är alltså korrekt.
Det är situationen som avgör detta. Man förstår det oftast direkt utifrån sammanhanget. Men ordet ”tills” eller ”förrän” markerar vanligtvis förändring. Ibland inträder en situation som per automatik inte kan fortsätta, nämligen om döden inträder. Det framgick också av ett av exemplen. I de allra flesta fall indikerar ordet ”tills” eller ”förrän” dock förändring. Det behövs egentligen knappast några exempel, men jag ger några ändå.

1 Mos 24:33 ”Man satte fram mat åt honom, men han sade: "Jag vill inte äta förrän jag har framfört mitt ärende." Laban sade: "Säg det!
Det finns ingen som helst anledning att tro att han inte skulle ha ätit efter att han framfört sitt budskap. Det kunde det har gjort OM det skulle getts en orsak till det. Men den ges inte i texten. Därför kan vi utan betänkligheter anta att Abrahams tjänare åt efter sitt framförande.

Joh 9:18 ”Men judarna trodde inte att han hade varit blind och fått sin syn, förrän de hade skickat efter hans föräldrar 19 och frågat dem.” Det är självklart att de slutade misstro hans tidigare blindhet när de fick föräldrarnas bekräftelse att han verkligen varit blind! Annars hade det stått det att de inte ens trodde på föräldrarna, men det gör det inte!

Viktigt är alltså att det behöver finnas en orsak som finns i texten att ordet ”tills” eller ”förrän” INTE indikerar en förändring eller också ska det vara helt uppenbart och självklart och ingå i sakens natur.
Om vi nu tittar på versen så förstår vi från texten att Josef inte hade sexuell gemenskap med Maria förrän Jesus föddes. I vilken annan situation som helst förstår vi därifrån att sexuell gemenskap ingick EFTER själva födseln. Det finns nämligen inget i texten som säger att så inte var fallet. Och även i Skriften i övrigt finns inga meddelanden om detta. Det är därför vi måste anta utifrån texten att den NORMALA sexuella gemenskapen ingick i äktenskapet mellan Josef och Maria. Hade aposteln velat framhäva att Josef aldrig hade gemenskap med Maria då kunde han istället uttryckt sig så här: ”Men han rörde henne inte, varken före eller efter födelsen” men det står inget sådant. Födelsen är helt uppenbart tidpunkten då en förändring inleddes. Därmed inte sagt att det skedde omedelbart efter födelsen, men det är något självklart!
Den som säger något annat förvägrar därför texten att säga vad den faktiskt säger. Då förvränger man Ordet! Det är dock helt klart att det finns en viss tanke, en mänsklig sådan som inte har sin upprinnelse i Skriften själv som VILL oss att tro annat än texten/Bibeln själv säger! Därför måste detta sätt att tolka Skriften avfärdas som osunt. Det handlar inte om exegetik utan om eisegetik!

Dessutom skulle det vara väldigt konstigt om ängeln skulle säga ”ta din hustru” utan att detta samtidigt skulle innebära sexuellt umgänge. Detta är något otänkbart inom judiskt tänkande där det kroppsliga bejakas helt och fullt.


2:a motargument mot att Maria skulle förblivit jungfru ligger i det att Gud ger sitt godkännande till sexuellt umgänge inom äktenskapet, något som alla kristna erkänner. Texter som säger detta tydligt är bl.a. :

1 Mos 1:28 ”Gud välsignade dem och sade till dem: "Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden!”
Ps 127:3 ”Se, barn är en HERRENS gåva, livsfrukt en lön.”
1 Kor 7:5 ”Håll er inte borta från varandra utom möjligen för en tid med bådas samtycke, så att ni kan ägna er åt bönen. Och kom sedan tillsammans igen, så att Satan inte frestar er, eftersom ni inte kan leva avhållsamt.”

Kontraargument (från katolskt håll)

Även om alla kristna erkänner att Gud ger sin tillåtelse till sexuellt umgänge för makar inom äktenskapet så är inte sexuellt umgänge påbjudet! Man kan heller inte argumentera för det att Josef fullföljde hans äktenskapliga rättighet!

Min reflektion
Vilket märkligt argument, som ju i grunden inte är något argument alls!
För det första är uppdraget i 1 Mos 1:28 inte bara ett godkännande utan kan faktiskt uppfattas som ett påbud till att bli ett till kroppen! Hur skulle det gå att befolka jorden på annat sätt?
Tanken om godkännande är ingen biblisk tanke alls! Den tanken ligger nämligen nära tanken att Gud egentligen skulle vara emot sex, men därför att det inte går att undvika det om man ska utföra uppdraget att befolka jorden så är det väl okay då … Men hallå, det är inte djävulen som uppfunnit sex, det är Gud!! Och det kan uppfattas som hans bröllopspresent till de som gifter sig!

Denna katolska tanke visar tydligt hur sexuellt umgänge skulle vara förknippat med synd och orenhet på djupet! Det är tydligen ytterst DÄRFÖR att Josef inte kunde ha sexuellt umgänge med Maria som om detta skulle förorena henne. Vilken villolära!!! Sex inom äktenskapet är inte bara tillåtet, det är Guds vilja för äkta makar, till och med för Josef och Maria! Att den Helige Ande överskuggade henne ska absolut inte uppfattas som så att Guds Ande skulle vara Marias make och det därför t o m skulle kunna uppfattas som äktenskapsbrott om Josef skulle leva med Maria som äkta make! Detta är inget annat än människotankar som leder till villolära!


3:e argument
NT berättar faktiskt att jesus hade (halv)syskon! På flera ställen omnämns Jesu bröder och systrar.
Matt 13:55 ”Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? 56 Och bor inte alla hans systrar här hos oss?”

Mark 3:31-34 : ”Hans mor och hans bröder kom och stannade utanför. De sände bud till honom för att kalla på honom. 32 Folkhopen som satt omkring honom sade: "Se, din mor och dina bröder står här utanför och frågar efter dig." 33 Han svarade: "Vem är min mor och vilka är mina bröder?" 34 Och han såg på dem som satt omkring honom och sade: "Här ser ni min mor och mina bröder! 35 Den som gör Guds vilja är min bror och min syster och min mor." Se även Matt 12:46-47, Luk 8:19,20

Joh 2:12 ”Sedan gick han ner till Kapernaum tillsammans med sin mor, sina bröder och sina lärjungar.” (Se även 7:3, 5, 10)

Apg 1:14 ”Alla dessa höll endräktigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, bland dem Jesu mor Maria, och vidare hans bröder.”

Kontraargument (från katolskt håll)

Varken arameiskan eller hebreiskan har ett ord för kusin, utan ordet broder användes både för riktiga bröder och kusiner, farbröder och morbröder. Lot var t ex son till Abrahams bror Haran. Lot kallas dock i 1 Mos 14:14 för Abrahams släkting. Bokstavligt används dock ordet för ”bror” som används mycket bredare och syftar på en manlig (nära) släkting. Jakob kallas också för Labans bror fast han egentligen är hans systerson. (1 Mos 29:15). I 1 Krön 23:21-22 står det om Eleasar som inte hade några söner. Det står sedan att hans döttrar gifte sig med sina bröder. I och med att de inte hade riktiga bröder behöver vi nog uppfatta dem som deras kusiner. Och när David sörjer sin vän Jonatan efter att denne dött så kallar David honom sin broder. 2 Sam.1:16.
I Amos 1:9 används ordet även för förbundsbröder.

Alla dessa bibelställen visar att ordet broder inte enbart avser biologiska bröder. I de ställen där det står om Jesu bröder är det därför inget bevis att det handlar om Marias biologiska barn.
I Matt 13:55 omnämns Jakob och Josef som Jesu bröder men i Mt 27:56 betraktas dem som barn till en annan Maria, förmodligen Maria av Klopas som nämns i Joh 19:25. Simon verkar vara samma person son Simon kanaaniten i Mat 10:4 medan Judas kallas också Judas son i Lk 6:16 och Apg 1.13.

En annan lista på bröder finner vi i Mk 6:3. Där omnämns Jakob och Joses samt Judas och Simon. Jakob och Joses kan identifieras i Mat 15:40 som söner till en annan Maria, förmodligen samma Maria som vi läser om i Joh 19:25. Judas och Simon finns också med i Mat 13:55.

Min reflektion

Det är fullt möjligt utifrån hur begreppet ”broder” inom hebreiskan och arameiskan används. Nu är dock inte NT skrivet på dessa språk utan på grekiska. Grekiskan skiljer bland annat mellan bröder och kusiner och övriga släktingar som bl a framgår av Kol 4:10 och Luk.21:16. Naturligtvis används ordet broder också i överförd mening för att antyda att man tillhör samma Abrahamsfolk eller det andliga gudsfolket. Det är dock kontexten som är avgörande. Det kanske inte går att helt vattentät avleda vilken form av släktskap det gällde men vi kan definitivt inte dra slutsatsen att Jesu bröder enbart var övriga släktingar och att ingen av dem skulle varit biologiska bröder.

Studerar man verserna som nämnts där de olika namn förekommer på Jesu bröder då framgår det enligt min mening att följande kvinnor fanns vid korset samt gick för att balsamera Jesu kropp:
1) Maria, Jesu mor,
2) hennes syster Salome, och moder till Sebedeus söner Johannes och Jakob.
3) Maria, Klopas fru som också kallas mamma till Jakob (den mindre) och Joses/Josef. Även denna Jakob var då en av Jesu lärjungar.
4) Maria från Magdala 
 
De första tre kan säkert alla tre varit direkta släktingar till Jesus. Det faller sig naturligt att tänka så. Det betyder att tre av Jesu lärjungar alltså också var kusiner till honom. Samtidigt förstår vi att namnet Maria användes väldigt ofta. Av förklarliga skäl kan det också varit så att namnen Jakob och Josef förekom väldigt ofta.
Men om man nu anser att Jakob och Josef skulle varit kusiner till Jesus och denne Jakob (den mindre) var en av Jesu 12 lärjungar då kan de svårligen ha menats i Matt 13:55,56 ”Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? 56 Och bor inte alla hans systrar här hos oss?” för Jakob var ju med bland Jesu tolv lärjungar! 

Dessa sista verser innebär även en annan tanke! När folk undrar hur Jesus kunde vara så vis så jämförde de honom med Josef (som de trodde var hans pappa), Maria och hans syskon! Här är det ändå rimligast att tänka på riktiga syskon där man kan förvänta sig att vissa egenskaper också kan förekomma som skulle göra det rimligt att Jesus faktiskt var så begåvad.

I Apg 1:14 står det att Jesu lärjungar hade samlat sig för att be tillsammans med några kvinnor samt Maria och Jesu bröder. Om vi nu antar att tre av Jesu lärjungar är kusiner till Jesus då hade det förefallit mera logiskt om Lukas hade skrivit ”samt Maria och några fler av Jesu bröder”. Dessutom är ju Lukas som skrev apostlagärningarna grek och sagt sig vara noga, så han skulle säkert skilja på bröder och kusiner. Därför är det mest troligt att det här verkligen handlar om Jesus biologiska halvbröder.

När Paulus skriver om sitt sitt besök i Jerusalem så skriver han i Gal. 1: ”Först tre år senare for jag upp till Jerusalem för att lära känna Kefas, och jag stannade hos honom i femton dagar. 19 Någon annan av apostlarna träffade jag inte, bara Jakob, Herrens bror.” Om vi nu tror att både Jakob, Sebedeus son och Jakob den yngre, var kusiner till Jesus då skulle epitetet ”Herrens bror” vara meningslöst om inte denna Jakob verkligen var hans biologiska halvbror. Annars kunde benämningen Herrens bror likväl gällt de två andra lärjungar med namnet Jakob med!

Utöver allt detta tror jag att vi faktiskt har ett klart bevis från Skriften att Maria hade barn förutom Jesus. I Psaltarpsalmen 69:9 står det nämligen : ”Främmande har jag blivit för mina bröder, en främling för min moders barn.” Det är för mig helt tydligt att här avses Marias barn.


4:e argument: Jesus kallas Maria's förstfödd

Luk 2:7 ”Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom de inte fick plats i härbärget.”

Kontraargument (från katolskt håll)

Termen ”förstfödd” åsyftar inte att meddela att det kommit fler barn utan avser det som står i 2 Mos 13:2 "Helga allt förstfött åt mig. Allt hos Israels barn som öppnar moderlivet, både av människor och boskap, tillhör mig."
Därför finns utifrån den versen ingen biblisk nödvändighet att tro att Maria fick fler barn efter Jesus.

Min reflektion
Jag instämmer helt och fullt med föregående kontraargument. Detta att Jesus kallas förstfödd kan alltså inte betraktas som bevis att Maria hade fler barn.
Däremot kan man samtidigt fastställa att det är märkligt att Jesus aldrig kallas för Marias EN-födde barn. De hade man kunnat vänta sig om Jesus nu var ende barnet hon fick!Avslutande kommentar angående argument om Marias eviga jungfrulighet

Argumenten fram och tillbaka här ovanför har rört sig kring en märklig fråga som Bibeln absolut INTE ger anledning till att ha uppfattningar om. Hela debatten som blossar upp nu och då kring denna fråga om Maria skulle ha förblivit jungfru är en icke-fråga utifrån Bibelns tankar. Den finner sin ursprung enbart i människotankar och i viljan att göra mer av Maria en just den kvinnan som presenteras i Bibeln.
Sådana diskussioner behöver vi hålla oss ifrån om vi tror att allt som vi behöver veta om Gud och hans Messias finns i de heliga Skrifterna : Bibeln.
Enbart Guds Ord är säker sanning om livets stora frågor och hur livet ska levas. När dessutom sådana mänskliga tankar blir upphöjda till dogmer som alla troende SKA tro på borde definitivt alla varningslampor börja lysa.

Detta behöver finnas i våra sinnen: ”du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli FULLT FÄRDIG, VÄL RUSTAD för VARJE GOD GÄRNING.” (2 Tim 3: 15-17)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Härunder följer nu den bibliska(!!) grunden i fem punkter enligt katolsk tro att Maria skulle förblivit jungfru såsom de själva formulerat den. Jag översätter dessa fem punkter och kommenterar dem en och en:

1:a sats
När ängeln Gabriel kungör för Mary vad som kommer att ske, ställer Mary frågan "Hur skall detta kunna ske? Ingen man har rört mig" Luk 1:34. Denna fråga kan enbart uppfattas som meningsfullt om den ingår i helhetstanken där Maria lovar att livslångt förbli jungfru. Det är så vi ska uppfatta den tidigaste tolkning av detta bibelställe. Maria och Josef var trolovade, dvs lagligt gifta vid tillfället då Maria hörde Gabriels budskap. Det är inte realistiskt att tro att Maria's fråga skulle tolkas med tanke på den biologiska processen genom vilken barn blir till.

kommentar
Vilken besynnerlig tanke som tolkning av denna så lättförståeliga fråga som Maria ställde! Varför ska man krångla till det så? Hon hade hört att hon skulle få barn men undrade hur detta skulle gå till då ingen man hade rört henne och förmodligen var det inte tänkt att Josef redan vid detta läge skulle ta sin hustru utan det skulle nog dröja ett tag. Ja, och då är det självklart inte så konstigt om man undrar hur hon skulle bli gravid om Josef inte skulle vara med i detta. Själva förklaringen som Gabriel ger visar att så var fallet. Det skulle inte bli genom något manlig insats utan genom helig Ande som skulle överskugga henne. Detta har alltså just ingenting med jungfrufrågan att göra! Det är enbart mänskligt påhitt, inget som kan härledas till vad Skriften meddelar oss på den punkten!


2:a sats
Det andra argumentet som stöder den traditionellt kristna tron på Maria's eviga jungfrulighet finns i berättelsen där Jesus hittades i templet när han var tolv år (Luk 2:41-51). Det står inget om andra barn.

kommentar
Att det INTE står något om andra barn är ett mycket svagt stöd i så fall. Bibeln är inte tänkt att meddela oss om saker som är oväsentliga för frälsningshistorien. Man kan likväl resonera så att pappa och mamma kunde inte resa så fort på grund av de mindre barnen de hade med sig. I och med att de var vana att resa till Jerusalem vid högtiderna kunde han klara sig själv i alla fall över dagen. Förmodligen har de då lämnat de mindre barnen under sina släktingars uppsikt för att de själva skulle kunna leta mera aktivt.
Jag vill också påpeka att det inte var förrän Origenes att tanken om Maria som evig jungfru finns uttalat för första gången, betydligt tidigare än de som torgförs i grunddokumentet till mina kommentarer här visserligen, men ändå sent och definitivt inte allmänt!


3:e sats
När det gäller de bibelställen som refererar till Jesu bröder är bibelförfattarna mycket noga med att enbart Jesus kallas Marias son (Mark 6:3). Det sägs om ingen annan. Betoningen i grekiskan innebär att Jesus var Marias ende son.

kommentar
I Mark 6:3 är det ganska naturligt att säga så, det handlar ju om Jesus, inte om de andra eventuella barnen. Att det i grekiskan skulle betyda att det var enda barnet stämmer helt enkelt inte.
I följande exempel är det samma betoning i grekiskan, men det framgår tydligt att det inte är ende sonen:
Matt 4:21 ”Han gick vidare och fick då se två andra bröder, Jakob, Sebedeus son, och hans bror Johannes”. ”Sebedeus son” har samma utformning som ”Marias son”.


4:e sats
I det judiska samhället som Jesus levde i gav yngre söner aldrig ett offentligt råd till en äldre broder och ännu mindre till äldste sonen. Det skulle uppfattas som mycket respektlös. Ändå ger Jesu bröder ett råd till Jesus att lämna Galileen och att gå till Judeen för att bli känd. (Joh 7:3-4). På samma sätt står i Mark 3:21-34 att hans anhöriga fick höra saker, som gjorde att de gick ut för att ta hand om honom, eftersom de sade att han hade förlorat förståndet. Dessa bibelställen är obegripliga om det skulle vara yngre bröder som talade så mot sin äldre bror men inte om det faktiskt handlade om hans farbröder.

kommentar
Det som står i Joh 7:3,4 ÄR verkligen ett uttryck för hån och det står ju också att inte ens hans bröder trodde på honom. Att föreslå honom att gå dit var lika med att önska honom bli dödat. Det var oförskämt oavsett vem som sa det.
Andra bibelstället verkar mera troligt att det kan ha handlat om andra släktingar och det framgår ju av 3:21 att det handlade om anhöriga, inte bara bröder! När de kommer fram i vers 31 är det enbart Maria och hans bröder som faktiskt står där och de ville ta hand om honom, de menade väl. Att Maria, hans mor var med gav i så fall tyngd åt det hela! Det visar att varken Maria eller hans bröder fattade vad Jesus gjorde!


5:e sats
Till sist, när Jesus visar omsorg om sin mor och ber honom att ta hand om henne, kan man bara förstå detta om Maria inte hade några fler barn! De sociala koderna av denna tid gjorde att det var otänkbart att be Johannes göra så om hon själv hade några fler barn.

kommentar
Om Mark 3 berättar så tydligt att Maria hade en del släktingar, medan det framgår att Jesus faktiskt hade bröder, se även Apg 1:14 men att de däremot vid det tillfället fortfarande var avogt inställda mot Jesus person gjorde förmodligen att Jesus ville att en av hans närmaste lärjungar skulle ta hand om Maria, någon som delade tron på Jesus med henne och skulle kunna visa visa förståelse för hennes känslor! Observera dessutom att Jesus inte talar tille henne som hans mor, utan som kvinna som han alltså älskade men inte för att hon var hans mor!


SLUTLEDNING
I alla dessa punkter och även i de föregående argument har jag ständigt velat betona : vad säger Bibeln? Från katolskt håll har man framförallt resonerat sig fram till vissa slutsatser utan att Skriften på något sätt bekräftar det man kommit fram till. Det kan inte annat än leda bort ifrån Guds Ord och jag varnar alla som läser detta att inte följa dessa mänskliga tankar och läror. 
Hela mariologin som Katolska Kyrkan utvecklat är framförallt byggt på människopåfunt och det är inget som Bibeln själv lär ut. Det är därför tragiskt att så många kyrkofäder ändå hållit med om det. Det visar hur fort det faktiskt gick utför i den kristna kyrkan. Men precis som det var nödvändigt under tiden av Israels folk att återvända till det Mose hade skrivit så behöver den kristna kyrkan ständigt vända tillbaka till det som Skriften verkligen SÄGER, inte till det som vi på grund av förnuftiga tankar, aningar m.m. tycker oss vara sant.  

Observera hur Jesus reagerade på fariséerna som också de gärna hängav sig åt egna tankar OM Skriften, då han sa: 
”Förgäves dyrkar de mig, eftersom de läror de förkunnar är människors bud.” Mt 15:9

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar